Toro Sashimi

Fatty tuna.
Toro Sashimi
Original Photo

$ 10.5